Nyhedsarkiv

Mandag og Onsdag klokken 18:30

Haderslev Roklub Privatlivspolitik

indsendt 21. maj 2019 00.36 af Haderslev Roklub

18. maj 2019

Haderslev Roklub

Privatlivspolitik

 

Haderslev Roklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Haderslev Roklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Haderslev Roklub er:

Kontaktperson:             Merete Fyhn Davidsen Dypping

Adresse:                        Thorsvej 5, 6100 Haderslev

Telefonnr.:                    29 93 07 61

CVR.:                             50 70 25 10

Mail:                               meretefyhn@mail.dk

Hjemmeside:                 www.haderslevroklub.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)    Medlemsoplysninger:

a)    Almindelige personoplysninger:

a)    Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 

b)    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

a)    Kajakroeres erklæring om de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller de kan miste bevidstheden.

 

2)    Oplysning om ledere og trænere:

-       Almindelige personoplysninger:

a)    kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

b)    andre oplysninger om tillidsposter og andre erhverv i relation til foreningen

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

a)    CPR-nummer i forbindelse med oplysning om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Personoplysninger indsamles fra

Normalt for vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre Kilder:

·         Offentlige myndigheder, f. eks. Nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

·         Idrættens hovedorganisationer, f. eks. Oplysninger om klubskifte, karantæner og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·         Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysninger,

·         At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·         Behandling efter lovkrav

·         Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)    Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·         Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

·         Som et led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·         Levering af varer og ydelser du har bestilt.

·         Administration af din relation til os.

 

2)    Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

·         Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

·         Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

·         Opfyldelse af lovkrav

·         Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

·         Administration af din relation til os.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:

·         Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister, adgangslister, interne resultatlister m.v.

·         Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter, herunder i forhold til generalforsamling.

·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·         Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.

·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·         Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajakforbund samt til specialforbund i DIF, til DGI samt DGI’s landskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktiviteter.

·         Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til disse, for at ledere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer.

·         Af praktiske og administrative hensyn samt historisk værdi til statistik opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

·         Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, eller hvis vi vil bruge billeder af dig f.eks. i aviser eller på hjemmesider.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gennes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

·         Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

      Retten til indsigt i egne personoplysninger

      Retten til berigtigelse

      Retten til sletning

      Retten til begrænsning af behandling

      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

      Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

 

Nye tider for Åben roning

indsendt 14. apr. 2019 07.01 af Mogens Søberg   [ opdateret 14. apr. 2019 07.08 ]

Mandag og Onsdag klokken 18.30, se Rotider

Standerhejsning 2019

indsendt 1. apr. 2019 11.24 af Haderslev Roklub   [ opdateret 1. apr. 2019 11.36 ]


Haderslev: Der var standerhejsning i Haderslev Roklub 30. marts. I samme anledning blev en ny juniorbåd døbt. Den kom til at hedde Røskva som pigen, der bor hos tordenguden Thor sammen med sin bror Tjalfe i den nordiske mytologi.

Det var Kjeld Thrane, formand for kultur og fritid, der kom og døbte båden, der er blevet skænket til klubben af Nordea Fonden. Det er en båd af mærket Filippi, som skal være med til at styrke ungdomsarbejdet og talentudviklingen i klubben.

Der er åben roning hver mandag og torsdag klokken 18.00, står der i pressemeddelelsen.

2019 nytårs vandretur

indsendt 8. jan. 2019 04.29 af Mogens Søberg


Overrækkelse af sølv og guldårer ved Generalforsamling 2017

indsendt 23. nov. 2017 00.26 af Mogens Søberg   [ opdateret 23. nov. 2017 00.35 ]


DFfR's ÅRSHÆFTE 2017

indsendt 2. mar. 2017 08.51 af Haderslev Roklub   [ opdateret 1. mar. 2018 07.30 ]


Vejret

indsendt 14. feb. 2017 10.50 af Haderslev Roklub   [ opdateret 15. feb. 2017 11.12 ]

TV2 Vejret


Her bor vi.

indsendt 16. jan. 2017 14.16 af Haderslev Roklub   [ opdateret 15. nov. 2018 13.35 ]

Haderslev Roklub


RSS feed DFfR

indsendt 16. jan. 2017 03.14 af Haderslev Roklub   [ opdateret 5. feb. 2017 04.08 ]

Her vises de sidste nyheder DFfR

RSS Feed


Ny flydebro ved Møllestrømmen

indsendt 15. jan. 2017 05.51 af Haderslev Roklub   [ opdateret 8. feb. 2017 04.11 ]


I efteråret 2016 lavede Haderslev Roklub og Haderslev Kajakklub en aftale med Haderslev Kommune, omkring etablering af en flydebro ved Møllestrømmen.

Haderslev kommune skulle levere de færdige materialer og klubberne skulle stå for opstilling og montering.

Efter endt produktion, startede et hold fra Roklubben med at opstille og montere denne. i kan se det næsten færdige resultat nedenfor.

Den har også bestået sin prøve under den forhøjede vandstand da stormen URD hærgede.


Sidste hånd på værket.
Nu er broen klar til brug.
1-10 of 57

Comments