Love

LOV FOR HADERSLEV ROKLUB

§ 1 Klubbens navn og formål

1. Klubbens navn er Haderslev Roklub. Klubben har hjemme i Haderslev Kommune.

2. Klubbens formål er:

At give medlemmerne adgang til at dyrke rosport under DFfR og DKF

At give medlemmerne adgang til at dyrke anden formålstjenlig idræt

At knytte medlemmerne sammen i godt kammeratskab

 

§ 2 Medlemmer

Seniorroere er medlemmer, der er fyldt 18 år

Ungdomsroere er medlemmer, der er fyldt 12 år

Børneroere er medlemmer, der er fyldt 8 år.

 

§ 3 Indmeldelse

1. Begæring om optagelse som medlem af Haderslev Roklub skal ske skriftligt på blanketter udfærdiget af klubben.

 

§ 4 Udmeldelse

1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren ved udgangen af et kvartal, med mindst 10 dages varsel.

2. Kontingentrestancer på 6 måneder medfører automatisk udmeldelse af klubben

 

§ 5 Kontingent

1. Kontingent for alle medlemskategorier reguleres årligt pr. 1. oktober jævnfør almindeligt anerkendt prisindex.

2. Kontingent betales kvartalsvis forud.

3. Ungdoms- og børnekontingent udgør 50 % af senior kontingent.

4. Ved genindmeldelse mindre end et år efter udmeldelse, betales kontingent for den mellemliggende periode samt eventuel               kontingentrestance.

 

§ 6 Rettigheder

1. Alle medlemmer har adgang til alle klubbens faciliteter – dog kun i overensstemmelse med klubbens reglement.

 

§ 7 Forpligtelser

1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde hovedforbundenes love og bestemmelser.

2. Overtrædelse af reglementet kan medføre sanktioner.

 

 

§ 8 Økonomisk ansvar

1. Klubbens medlemmer og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens indgåede forpligtelser, for hvilke   klubben alene hæfter med sin formue.

2.   Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben udover kontingentet.

3.   Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9 Bestyrelsen

1.   Bestyrelsen har bemyndigelse til at tegne og handle i Haderslev Roklubs navn

2.   Overfor pengeinstitutter og kommunen kan klubben i rutinesager tegnes af kassereren alene.

3.   Bestyrelsen fastsætter klubbens roreglement og øvrige reglementer

4.   Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, sekretær, kasserer og yderligere 4 medlemmer.

5.    I tilfælde af varigt forfald kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

6. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er kasserer og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem valg. I             lige år er formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

7.   Der vælges to revisorer for et år ad gangen.

8.   Bestyrelsen sammenkaldes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

9.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede

10.   Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget

11.   Bestyrelsen udarbejder hvert år, inden generalforsamlingen, et budget for det efterfølgende år.

12.   Der udarbejdes referat for hvert bestyrelsesmøde. Referatet er tilgængeligt for klubbens medlemmer.

 

§ 10 Generalforsamlingen

1.    Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed

2.    Klubbens love kan kun ændres af en generalforsamling

3.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

4.    Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

a.    Valg af dirigent

b.    Valg af referent

c.    Formandens beretning

d.    Fremlæggelse af regnskab og budget

e.    Indkomne forslag

f.     Valg af bestyrelse

g.    Valg af to revisorer

h.    Eventuelt

5.    Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har aktive, restancefrie seniormedlemmer.

6.    Enhver må personligt afgive sin stemme. Forslag vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

7.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 30 dage efter at mindst 20 af   klubbens medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne(r).

8.    Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden.

9.    Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 11 Regnskab

1.    Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

2.    Revision foretages 1 gang årligt af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

3.    Det reviderede regnskab skal med revisorernes bemærkninger ligge til eftersyn dage før generalforsamlingen.

4.     Klubbens midler henstår i og administreres via konti i pengeinstitutter.

 

§ 12 Lovændringer

Disse love kan ændres ved vedtagelse af ændringsforslag på en generalforsamling.

§ 13 Ophævelse af klubben

1.   Beslutning om ophævelse af klubben kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 75 % af de fremmødte medlemmer skal stemme for beslutningen.

2.     Haderslev Roklub kan ikke ophæves så længe mindst 10 medlemmer stemmer for dens beståen.

3.     Ved ophævelse af klubben fordeles klubbens overskydende midler således:

     In- og outriggermateriel fordeles til klubber under DFfR, Jyllands Sydlige Kreds

     Kajakmateriel fordeles til klubber under DKF, Jyllandskredsen.

4. Klubbens øvrige overskydende midler tilfalder Haderslev Idrætsråd til fremme af ungdomsarbejdet i Haderslev Kommune.

 

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling november 2001/UP.

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 5.nov.2002. § 2 stk.1, § 9 stk. 3 og 5./HJS.

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 23.nov.2004. § 5 stk.2, 4, 5 og 6, § 9 stk. 2, § 10 stk.5, § 11 stk. 4og § 12/HJS.

Lovene er revideret efter den ekstraordinære generalforsamling 1.3.2006/HJS

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 22.nov.2006. ny § 5 stk.8/HJS.

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 22.okt.2008. ændr § 9 stk.4+6, § 10 stk.3/HJS.

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 28.okt.2009. ændr § 9 stk.4+6. HJS.

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 26.okt.2010. ændr § 14 stk.4. HJS.

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 2. nov.2011.ændr. §12 stk.2. EB

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 7. nov.2012. ændr. §11 stk. 4c. EB

Lovene er revideret efter den ekstraordinære generalforsamling 12.dec.2012 ændr.§10 stk.4 og stk.6 samt § 11stk. 4c. EB

Lovene er revideret efter den ordinære generalforsamling 27. november 2013. ændr. §2 stk.3, § 5 stk. 2, 3, 4, 5 og 6 og § 6. EB

Loven er revideret efter den ekstraordinære generalforsamling 15. oktober 2015. ændr. § 5 stk.3 og 5. EB

Loven er revideret efter den ekstraordinære generalforsamling 25. marts 2023. ændr. § 10 stk. 3 og § 11 stk. 1. MFDD

Loven er revideret efter den ekstraordinære generalforsamling 7. februar 2024. ændr. § 9 stk. 6 MFDD